četrtek, 01. september 2011

Evgeny MOKHOREV: Maksim With Doll


Evgeny Mokhorev: Maksim With Doll, 2002 (Teenagers of St. Petersburg series)

Evgeny Mokhorev (Nailya Alexander Gallery)
Evgeny Mokhorev (Foto Department)
Evgeny Mokhorev (Wikipedia)
Evgeny Mokhorev (Vimeo)
Evgeny Mokhorev (Photography Collection)

Ni komentarjev:

Objavite komentar